Jones home

Kumusta at ikinalulugod ko ang pagbisita niyo sa opisyal na website ng kampanya ko, Jason Lee Jones, tumatayo bilang kandidato para sa Lupon ng mga Superbisor ng San Francisco, na kumakatawan sa ika-6 na Distrito. Walang duda, na maraming magagaling na kandidato para sa posisyon na ito. Ito ang mga kilalang pinuno ng komunidad, kasama na ang mga may kahanga-hangang karanasan sa paglilinkod sa bayan, mga sinanay sa mga eksklusibong paaralan, at may mga malalakas na paninindigan sa mga isyu –lahat ay mga natatanging kinatawan ng pinakamahuhusay sa ating Lungsod. Ako ang inyong lingkod mula sa grupo ng mga manggagawa.

Hindi ako magiging kandidato kung nararamdaman ko na may malawak na pagpipilian ang mga botante. Nandito ako upang ipakita sa iyo na ako ay nagmamahal sa ating komunidad & Lungsod, at nais kong ibigay sa iyo ang mas maraming opsyon. Sa madaling salita, isasaalang-alang mo ang paglagay ng aking pangalan sa iyong balota. Alam ko na ako ay hindi tradisyunal na opsyon. Gayunman, ako ay isang kararapat-dapat na maging isa sa iyong pagpipilian sa iyong deliberasyon at ako ay nagpapasalamat sa iyong pagtanggap ng tungkulin na ito bilang isang mamamayan. Ako ay lubos na umaasa na sa websayt na ito maibibigay ko sa iyo ang sapat na impormasyon tungkol sa kung sino ako, kung paano ako mag-isip, at kung bakit ako nararapat maging miyembro ng Lupon ng mga Superbisor. Manalo man o hindi, hinihikayat ko na ikaw ay makipag-ugnayan sa pamamagitan ng Facebook, Twitter, o direkta sa akin.

Ako ay nagpapakumbaba at nagsusumamo sa iyong suporta at iyong boto.

Ang Pinakabago

  1. Facebook Purgatory


    I posted the content immediately following this post to Facebook, and today my content was removed from their platform for violating their community standards, and both my campaign Facebook page and my personal account have been blocked from posting, commenting, instant messages, etc, for the next few days. It took 14 days from when I made the post for Facebook to decide it was offensive.

    I'm unsure what the violation is about. It's frustrating that a post, from a candidate for public office, regarding my views on firearms would result in being banished to Facebook purgatory. Additionally, why it is a full ban of my two accounts, rather than the "offender" (that being the campaign page). Given I'm a small fry, I doubt I'll ever earn a response from Facebook beyond a pre-written form letter.

    Regrettably, this mystery helps ensure I must avoid controversial topics on account that it may eventually result in my ban from social media platforms like Facebook. This is something a long shot candidate cannot afford. Regardless, you can decide the merits of the block — what follows below is the same post that earned my block.

    Pinaskil ni Jason Lee Jones 20 araw ang nakalipas.

Para sa mga karagdagang balita, i-tsek ang bahagi tungkol sa mga Update

Ang mga update ay nakalahad sa Ingles lamang

Site logo green tl